Tulosta

Toimintakertomus 2009

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 83. toimintavuosi vuonna 2009. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on sähkökaupan ja –verkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla.

Sähköenergialiiton vuosikokous pidettiin Tampereen teknillisellä yliopistolla 15.05.2009 Vuosiko-kouksessa päätettiin että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Uudenkaarlepyyn Voimalaitoksen toi-mitusjohtaja Tony Eklund. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Turku Energian toimitusjohtaja Risto Vaittinen. Hallituksen jäseninä jatkavat Tampereen Sähkölaitoksen varatoimitusjohtaja Leena Parvio, Tornion Energian toimitusjohtaja Timo Koskinen ja Valkeakosken Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen. Päätettiin, että Porvoon Energian toimitusjohtaja Patrick Wackström , Vatajakosken Sähköltä varatoimitusjohtaja  Juha Lindholm ja Sallilan Energian toimitusjohtaja Mauri Törmä  muodostavat toimikunnan asettamaan vuoden 2010 vuosikokoukselle ehdokkaat hal-lituksen jäseniksi. Wackström toimii koollekutsujana.

Tilintarkastajiksi valittiin Risto Mäkiö (KHT) ja Juhani Kallio (KTM, Naantalin Energia Oy:n talo-uspäällikkö) ja varatilintarkastajiksi Johanna Mäntyharju-Keinänen (KHT) ja Timo Heiskari (Oulu Energian hallintopäällikkö).

Senerin hallitus teetti keväällä jäsenkyselyn jonka tulokset esiteltiin vuosikokouksessa.

Toukokuussa 2008 solmittiin asiamiespalvelu- sekä arkistovuokrasopimukset Tammerkosken Energia Oy:n kanssa. Uudeksi asiamieheksi valittiin Tampereen Sähkölaitokselta Petri Nuutinen.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle vuosiksi 2007 – 2011 lahjoitettu sähkökaupan professuuri on ollut toistaiseksi suurin yksittäinen rahoituskohde. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Satu Viljainen. Sähköenergialiitto tukee sähköverkkoliiketoiminnan tutkimusta ja kehitystä osallistumalla sähkötekniikan tutkimuspooliin.  Senerin edustajana ST-poolissa jatkaa Keravan Energian verk-koliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen. Hankkeita, joihin Sener olisi voinut lähteä mukaan oli kaksi. Näistä hankkeista kumpikaan ei lähtenyt käyntiin. Epävarmat talousnäkymät epäilemättä hei-jastuivat hankkeiden kysyntään.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2009 lopussa 73 varsinaista jäsentä, 4 kannatusjäsentä ja 3 kunniajäsentä. Jäsenkunta on vähentynyt kun yhtiöitä liitetään suurenpiin yhtiöihin tai kuntaliitosten takia.

Vuoden 2009 jäsenmaksu oli 100 euroa ja vuodelle 2010 on vahvistettu myös 100 euron jäsenmak-su, joka peritään lähinnä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi. Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2009 aikana varallisuuden markkina-arvo lähti loppuvuotta kohden nousemaan kun maail-man finanssimarkkinat saivat uskoa pahimman olevan takanapäin. Lisäksi useat valtiot tukivat nou-sua elvytysrahoituksilla. Varallisuuden taseen arvo oli vuoden 2009 lopussa 3 714 974€. Vuotta aiemmin taseen loppusumma oli 3 150 441 €. Kasvua vuoden aikana oli 564 533€.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti energiatoimialan edistämi-seen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina.