Tulosta

Toimintakertomus 2010

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 84. toimintavuosi vuonna 2010. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on sähkökaupan ja verkkoliiketoiminnan tutkimuksen, ke-hityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energia-teollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana alkuvuodesta toimi Tony Eklund ja jäseninä Timo Honkanen, Timo Koskinen, Leena Parvio ja Risto Vaittinen. Vuosikokouksesta 19.5.2010 alkaen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Parvio ja varapuheenjohtajana Risto Vaittinen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Timo Honkanen, Tony Eklund ja Janne Rouvinen. Senerin asiamiehenä toimi 1.6.2010 asti Petri Nuutinen ja sen jälkeen Jarkko Lehtonen.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Sener on edistänyt alan tutkimusta, kehitystä ja opetusta Lappeenrannan teknilliselle yli-opistolle vuosiksi 2006 – 2011 lahjoitetun sähkömarkkinoiden professuurin kautta. Professuuria on hoitanut 1.8.2006 alkaen tekniikan tohtori Satu Viljainen.

Sähköenergialiitto on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen Keravan Energia –yhtiöistä. Lisäksi yhdistys on teetättänyt omia tutkimuksia, kuten Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta tilattu Energia ja omistajuus selvitys.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2010 lopussa 70 varsinaista jäsentä, 3 kannatusjäsentä ja 3 kunniajäsentä. Jäsenkunnassa on tapahtunut jonkin verran muutoksia yritysjärjestelyiden johdosta. Vuoden 2010 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.
Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2010 toiminnan ylijäämä on 220 565,66 euroa, jonka hallitus esittää siirrettäväksi käyttörahastoon. Taseen loppusumma on 31.12.2010 3.536.712,59 euroa. Yhdistyksen varallisuuden markkina-arvo nousee lähes 4 miljoonaan euroon.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistä-miseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Sener omistaa kolmasosan Johtotieto Oy:n osakkeista. Valtio on ilmaissut kiinnostuksensa tulla yhtiöön enemmistöomistajaksi ja Senerin hallitus on suhtautunut asiaan myötämielisesti. Omistusosuuden myynti valtiolle ja/tai Energiateollisuus ry:lle olisi tarkoituksenmukaista Senerin nykyinen toimintatapa huomioiden.