Tulosta

Toimintakertomus 2014

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 88. toimintavuosi vuonna 2014. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi alkuvuoden Risto Vaittinen ja varapuheenjohtajana Tapio Salonen. Muina jäseninä hallituksessa olivat Janne Rouvinen, Ingvar Kulla ja Osmo Auvinen. Vuosikokous valitsi 15.5.2014 erovuorossa olleen Risto Vaittisen tilalle hallitukseen Lappeenrannan Energia Oy:n toimitusjohtajan Reijo Kolehmaisen. Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kolehmainen ja varapuheenjohtajana jatkamaan valittiin Tapio Salonen. Senerin asiamiehenä on toiminut koko vuoden Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Vuonna 2011 käynnistyi 5-vuotinen lahjoitusprofessuuri Tampereen Teknilliseen Yliopistoon. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Sami Repo. Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston lahjoitusprofessuuria jatketaan 50 % rahoitusosuudella vuodet 2011-2016. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Satu Viljainen.

Sähköenergialiitto on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2014 lopussa 66 varsinaista jäsentä, 3 kannatusjäsentä ja 1 kunniajäsen. Jäsenten määrä vähenivuoden aikana kahdella yritysjärjestelyiden johdosta. Vuoden 2014 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2014 toiminnan ylijäämä on 101 696,77 euroa (36 258,52 € vuonna 2013), jonka hallitus esittää siirrettäväksi käyttörahastoon. Taseen loppusumma 31.12.2014 on 4 083 757,67 euroa (3 999 534,79 €). Yhdistyksen varallisuuden markkina-arvo vuoden päättyessä oli runsaat 4,47 miljoonaa euroa. Vuosi 2014 oli Senerin kaltaiselle sijoitustoiminnasta tulonsa saavalle toimijalle melko suotuisa, koska sekä osake- että korkotuotot olivat kohtuullisen hyvät. Matalien korkotasojen johdosta korkosijoitusten osuutta joudutaan tulevaisuudessa vähentämään vakaiden osinkoa maksavien osakkeiden hyväksi, että sijoitustoiminnassa päästään pitkällä aikavälillä tavoitteena olevaan 6 % tuottotasoon.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2015 aikana tehdään valmisteluja nykyisten 2016 päättyvien lahjoitusprofessuurien jatkon tai kokonaan uusien professuurien suhteen. Salkunhoito on myös päätetty kilpailuttaa uudestaan, koska aiemmasta kilpailutuksesta on jo viisi vuotta aikaa.