Tulosta

Toimintakertomus 2016

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 90. toimintavuosi vuonna 2016. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Alkuvuodesta Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Kolehmainen ja varapuheenjohtajana Tapio Salonen. Muina jäseninä hallituksessa olivat Ingvar Kulla, Osmo Auvinen ja Janne Rouvinen. Vuosikokous valitsi 12.5.2016 hallituksen uusiksi jäseniksi Leena Parvion ja Ari Saukkosen poisjääneiden Janne Rouvisen ja Tapio Salosen tilalle. Senerin asiamiehenä on toiminut koko vuoden Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

2016 päättyi 5-vuotinen lahjoitusprofessuuri Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professuuria päätettiin jatkaa 5-vuotisella puolikkaan suuruisella rahoituksella. Professuuria hoitaa edelleen TkT Sami Repo. Myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston lahjoitusprofessuuri päättyi 2016. Professuuria hoiti TkT Satu Viljainen kesään 2015 asti ja tämän jälkeen TkT Samuli Honkapuro. Sener kilpailutti uuden 2017 alkavan 3+2 -vuotisen lahjoitusprofessuurin ja sen voitti Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2016 alkoi myös Vaasan yliopiston 6-vuotiseen professuuriin rahoitus yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Sener on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen, joka toimii poolin puheenjohtajana.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2016 lopussa 66 varsinaista jäsentä, 2 kannatusjäsentä ja 1 kunniajäsen. Jäsenten määrä pysyi vuoden aikana ennallaan. Vuoden 2016 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2016 toiminnan alijäämä on 49 285,66 euroa (75 363,16 euroa ylijäämä 2015), joka katetaan aikaisempien vuosien voittovaroista. Taseen loppusumma 31.12.2016 on 4 109 735,48 euroa (4 158 282,17 euroa). Yhdistyksen varallisuuden markkina-arvo vuoden päättyessä oli n. 4,45 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 sijoitustuotot muodostuivat kohtuullisiksi, vaikka alhaiset korkotuotot painavat osaltaan kokonaistuottoa. Matala korkotaso puoltaa edelleen vakaiden hyvä osinkoa maksavien osakkeiden ylipainoa, että sijoitustoiminnassa päästäisiin pitkällä aikavälillä tavoitteena olevaan 6 % tuottotasoon.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2016 aikana päätettiin kahdesta uudesta lahjoitusprofessuurista. Tehdyillä päätöksillä Senerin rahoitusmahdollisuudet ovat suurimmalta osin käytetty lähivuosien osalta.